THỜI GIAN

LIÊN KẾT WEB

THÔNG BÁO Tuyển dụng giáo viên hợp đồng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Năm học 2016-2017

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng giáo viên hợp đồng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện

Năm học 2016-2017

 

          Căn cứ Thông báo số 115/TB-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Bộ của Uỷ ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc cho chủ trương hợp đồng giáo viên ngành Giáo dục huyện năm học 2016-2017;

          Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-PGDĐT, ngày 04 tháng 10 năm 2016 của phòng Giáo dục – Đào tạo về Kế hoạch tuyển dụng giáo viên hợp đồng năm học 2016-2017

Tải thông báó tại đây

 

SmartNews.com