THỜI GIAN

LIÊN KẾT WEB

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC 2017

THÔNG BÁO 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHƯC NGÀNH GD&ĐT HUYỆN IA H'DRAI NĂM 2017

Hội đông tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT huyện Ia H'Drai thông báo đã có kết quả điểm.

Thí sinh xem điểm tại đây

SmartNews.com