THỜI GIAN

LIÊN KẾT WEB

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN IA H'DRAI NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN IA H'DRAI NĂM 2017

Căn cứ Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 24/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số: 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ nội vụ hướng dẫn vè tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chí phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Nội dung thông báo tuyển dụng: Tải tại đây

 
SmartNews.com