THỜI GIAN

LIÊN KẾT WEB

Danh sách cán bộ

 

 

Họ và tên: Nguyễn Quang Thọ

Chức vụ: Trưởng phòng

Phụ trách: Chung

Điện thoại:01698231234

Email: nqtho.gdst@kontum.edu.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Lan

Chức vụ: Phó phòng

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email:  honglanst.80@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thái

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Tổ chức

Điện thoại:

Email: tochuc.iah'drai@kontum.edu.vn

 

Họ và tên: Trần Quốc Chung

Chức vụ: Giáo viên

Phụ trách: THCS

Điện thoại:

Email: thcs.iah'drai@kontum.edu.vn

 

Họ và tên: Hoàng Đại Quang

Chức vụ: Giáo viên

Phụ trách: Phổ cập

Điện thoại:

Email: phocap.iah'drai@kontum.edu.vn

 

Họ và tên: Phạm Thị Minh Thanh

Chức vụ: Giáo viên

Phụ trách: Tiểu học

Điện thoại:

Email:pgdiah'drai.kontum@kontum.edu.vn

 

Họ và tên: Trần Thị Y

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Kế toán

Điện thoại:

Email: pgdiah'drai.kontum@kontum.edu.vn

 

Họ và tên: 

Chức vụ: Giáo viên

Phụ trách: Mầm Non

Điện thoại:

Email: mn.iah'drai@kontum.edu.vn

 

 
SmartNews.com